Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden website van Evers food ingredients
 
1. Toepasselijkheid
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie - in welke vorm dan ook - van de websites  GelAmore  Evers food ingredients
 
2. Akkoordverklaring
Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd de website van Evers food ingredients te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van website van Evers food ingredients geeft u daarmee aan onderhavige Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. Evers food ingredients is echter te allen tijde gerechtigd u de toegang tot de website van GelAmore te ontzeggen.
 
3. Wijziging
Evers food ingredients is te allen tijde gerechtigd de informatie op website Gelamore  en deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Evers food ingredients adviseert u de website en de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.
 
4. Doel website Evers food ingredients
website GelAmore  beoogt de bezoeker informatie te verstrekken over ambachtelijke ijsbereiding in de breedste zin des woords. Op de door website GelAmore  aangeboden producten zijn de voorwaarden van Evers food ingredients  van toepassing. GelAmore streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden informatie correct of altijd actueel is. Hoewel Evers food ingredients de informatie op website GelAmore met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.
 
5. Hyperlinks
GelAmore  kan hyperlinks naar websites van partners van website GelAmore  en andere derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie van u als de gebruiker verstrektEvers food ingredients  is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat GelAmore deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die websites goedkeurt.
 
6. Eigendom
Alle rechten op website GelAmore  en alle informatie op deze website berusten volledig bij  GelAmore, partners en adverteerders. Website GelAmore  behoudt alle rechten voor. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft te allen tijde eigendom van website GelAmore , haar partners en adverteerders. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina's van website GelAmore  geldt: © 2011 Evers food ingredients.
 
7. Informatie
website GelAmore  en de hierin opgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina's van website GelAmore zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Evers food ingredients. Het is niet toegestaan informatie die van website GelAmore  wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaar maken, verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel.
 
8. Gebruiksrecht         
website GelAmore  verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan website Gelamore  te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om website GelAmore  te kunnen raadplegen of website GelAmore  in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om GelAmore te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door website Gelamore  worden ontsloten. Bovendien is het verboden website GelAmore  - al dan niet in delen - integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van website GelAmore  voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.
 
9. Beveiliging
Website GelAmore  spant zich in om haar websites of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma's.
 
10. Plaatsing berichten
De berichten die de bezoeker van website GelAmore  achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar verband met de inhoud van website GelAmore  te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of anderszins aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten. Website GelAmore  staat er op geen enkele wijze voor in dat de voor derden toegankelijke berichten geheim worden gehouden.  GelAmore  is te allen tijde gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, te verwijderen of te wijzigen en/of deze berichten aan justitiële overheidsinstanties te verstrekken.
 
11. Aansprakelijkheid
GelAmore  sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van website GelAmore , in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op website GelAmore  of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf website GelAmore , dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om website GelAmore  te kunnen raadplegen, tenzij en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van website GelAmore.
 
12. Conversie
Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.
 
13. Verkoop producten
Voor de verkoop van producten op website GelAmore  gelden de aldaar genoemde Algemene Voorwaarden. Onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn voor situaties welke de verkoop van producten betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de Algemene Voorwaarden.